Terms and conditions

(TERMS IN DANISH - You will find terms in English just below the Danish terms)

Generelle oplysninger

Mugstars CO
Kalkgravsvej 10
4000 Roskilde
Denmark
CVR-nummer: 39512645
Kontakt os her: hello@mugstars.co
Telefon: +45 27427804

Betaling
MUGSTARS CO modtager betaling VISA/DANKORT / VISA / MASTERCARD / PAYPAL / Maestro /  American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms. (Dog kan du også se valuta for Euro, Amerikanske Dollars og Engelske Pund)

MUGSTARS CO bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering
MUGSTARS CO leverer på alle hverdage med ordre indgået inden kl. 12.00

Du vil modtage dine varer indenfor 2-5 dage. Det kan desværre ske, at dine bestilte varer ikke er på lager, hvorfor længere leveringstid kan forekomme.

Vi sender med GLS.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

MUGSTARS CO vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:
MUGSTARS CO
Kalkgravsvej 10
4000 Roskilde
Denmark

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på hello@mugstars.co I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger


I forbindelse med din ordre indsamler vi de oplysninger, som er nødvendige til vores opfyldelse af kontrakten.

Hvis du har accepteret, at vi må fremsende dig nyhedsbreve om varer, som er tilsvarende den vare du har købt, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved anvendelse af funktionen til afmeldelse af nyhedsbreve i fremsendte mail. Vi sletter dine personoplysninger i forbindelse med denne anmodning.

Datasikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesret, herunder Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og oplysningerne vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse. Det betyder som udgangspunkt, at oplysningerne slettes, når vi ikke længere har en retlig forpligtelse til at opbevare disse.

Vi anvender tredjeparter til ekspeditionen af din ordre, og vi har sikret, overgivelsen af dine oplysninger ikke forringer sikkerheden i behandlingen af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig. Du har også ret til at få korrigeret oplysninger, og i nogle tilfælde begrænset vores Behandling. I nogle tilfælde har du krav på sletning af dine personoplysninger, og du har altid ret til dataportabilitet (dine personoplysninger overført til dig eller en anden dataansvarlig).

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Vi skal dog anmode dig om at kontakte os først, hvis du mener at vi behandler dine oplysninger i strid med databeskyttelsesretten.

Kontaktoplysninger:

Mugstars CO
CVR-nr. 39512645
Kalkgravsvej 10
4000 Roskilde
Denmark
E-mail:

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

I forbindelse med dit første besøg på vores website tager du selv stilling til i hvilket omfang vi må anvende dine oplysninger.

Efterfølgende er det muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

_ga, _gat, _gid, collect – Alle Google Analytics cookies

Ads/ga-audiences – Bruges til retargeting

Fr, tr – Bruges i forbindelse med facebook annoncering


---------------------------------------------

- Terms in english

General information
Mugstars CO
Kalkgravsvej 10
4000 Roskilde
Denmark
CVR-VAT no: 39512645
Contact us here: hello@mugstars.co
Phone: +45 27427804

Payment
MUGSTARS CO receives payment VISA / DANKORT / VISA / MASTERCARD / PAYPAL / Maestro / American Express. Payment will only be deducted from your account when the item is shipped.

All amounts are in DKK. Danish kroner and incl. VAT. (However, you can also view currency for Euro, US Dollars and English Pounds)

MUGSTARS CO uses an authorized payment server that encrypts all your card information with the SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that you can not read your information.

Delivery
MUGSTARS CO supplies on all working days, with orders signed by noon 12:00

You will receive your items within 2-5 days. Unfortunately, your ordered items are out of stock, so longer delivery times may occur.

We ship with GLS.

Warranty
A license is granted under 2 years in accordance with the Purchasing Act. Our right of complaint applies to defects in materials and / or fabrication.

The complaint does not apply to errors or damage caused by improper operation of the product / service.

MUGSTARS CO will cover return costs to a reasonable extent.

Return
Legal notice and complaints are sent to:
MUGSTARS CO
Kalkgravsvej 10
4000 Roskilde
Denmark

Packages will not be sent on demand.

Reimbursement
If a refund has been agreed upon, please send your bank details so that we can transfer the agreed amount.

Cancellation
A full return of 14 days is given on items purchased in our webshop.
The period is counted from the day you receive the order.

Return costs must be borne by yourself.

Cancellation must be notified to us no later than 14 after the purchase and from the cancellation you must return within 14 days of returning the shipment.

The notification shall be given per mail at hello@mugstars.co In the message, please let us know clearly that you wish to exercise your right of withdrawal.

The condition of the product when you return it
You are liable only for any deterioration of the value of the item due to handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and manner of the item. In other words - you can try the product in the same way as if you tried it in a physical store.

If the product is tested beyond what is described above, we consider the one used, which means that, in the case of withdrawal of the purchase, only a portion or none of the purchase amount will be returned, depending on the merchant's commercial value.

In order to receive the full purchase amount, you must do the same as you can at a physical store. You must test the product, but do not take it in real use.

Privacy Policy

 

Collection of personal data

When you make a purchase on our website we collect personal data necessary to fulfil the contract.

If you have accepted that we use your contact information to send you our Newsletters regarding similar goods, you can always withdraw your consent by using the feature in the Newsletter we send to you. 

 

Data security

We ensure safety and confidentiality in the processing of your personal data according to data protection laws, specifically the General Data Protection Regulation and Databeskyttelsesloven. 


You personal data will only be used for the purpose they were collected for, and they will be deleted, when it is no longer necessary to process these. As a general rule the deletion will take place when we no longer have a legal obligation to keep the data.

We use third party services to fulfil the contract, and we have ensured that these third parties process your personal data with adequate safety and confidentiality according to data protection laws.

Your right as a data subject

You have the right to know which personal data we process. You also have the right to get data corrected, and a conditional right to limit our processing of your personal data.  In specific cases you have the right to be forgotten (deletion of your data), and you always have the right to data portability (your personal data transferred to you or another data controller).

You can object to our processing by filing a complaint to Datatilsynet (in Denmark) or to your national Data Protection Authority. We would like to ask you to contact us first regarding any issue if you believe that we process your data in breach of data protection laws. 

 

Contact information:

Mugstars CO
CVR-nr. 39512645
Kalkgravsvej 10
4000 Roskilde
Denmark
E-mail: hello@mugstars.co


Cookies

This website uses "cookies", which is a text file that is stored on your computer, mobile or mobile. Similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as virus.

At your first visit on our website you gave consent regarding our use of cookies.

It is possible later to delete or block cookies. See the guide: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and occur more frequently. In addition, you may risk that the site is not functioning properly and that there are content you cannot access.

The website contains third-party cookies that may vary to a degree:
_ga, _gat, _gid, collect - All Google Analytics cookies
Ads / ga-audiences - Used for retargeting
Fr, tr - Used in conjunction with facebook advertisement